TRANSAKČNÉ PORADENSTVO M&A (SELL-SIDE, BUY-SIDE)

V rámci divízie transakčného poradenstva zastupujeme klientov ako na strane kupujúceho, tak na strane predávajúceho, pričom ponúkame komplexné služby nielen majiteľom a manažmentu spoločností, ale aj investorom hľadajúcim vhodný investičný projekt. Zariadime pre Vás celý proces od trhového prieskumu, zastúpenia pri vyjednávaní, až po finálnu prípravu zmlúv.

 • Sell- side – Pomôžeme Vám nájsť pre Vašu spoločnosť vhodného investora, ktorý bude mať s Vašou spoločnosťou strategické plány, konzistentné s Vašou filozofiou budúceho rozvoja,
 • Buy- side – Naši odborníci pre Vás pripravia riešenie divestície Vašej spoločnosti ako celku, časti, alebo na mieru, na základe Vami definovaných parametrov.

POST-AKVIZIČNÁ INTEGRÁCIA

Pri projektoch zameraných na nákup a predaj firiem naša aktivita realizáciou transakcie nekončí. Veľmi radi participujeme na post- akvizičnej integrácii spoločností do celku, kde sa snažíme nájsť navzájom logicky / obchodne súvisiace celky cestou, ktorá nám umožní aplikovať synergické efekty a tým zvýšiť hodnotu nielen pre majiteľa, ale aj pre manažment a zamestnancov, ktorí veľmi radi ocenia lepšiu previazanosť a efektivitu procesov. Týmto spôsobom je možné zaistiť zvýšenie efektivity a výkonnosti produkčného procesu bez nutnosti vytvárať neprirodzený tlak na extenzívny rast. Výsledným efektom sú zdravé spoločnosti, založené na stabilite a lepšej finančnej pozícii.

MANAGEMENT CONSULTING

Našim klientom poskytujeme poradenské služby v oblasti investovania do neverejne obchodovaných spoločností ( v oblasti private equity), správy majetku, tvorby nových a zlepšovaní súčasných procesov, nastavenia kvalitného reportingu a s tým súvisiaceho controllingu. V mnohých prípadoch sa nebránime stať minoritnými spoločníkmi a vstupovať do firiem prostredníctvom minoritného podielu a priamej osobnej zainteresovanosti. Našim cieľom je poradiť našim klientom, ako aj zdieľať prípadné riziká tak, aby sme boli osobne zainteresovaní na vývoji spoločnosti. Taktiež pomáhame majiteľom a manažmentu spoločností riešiť krízové situácie a v prípade potreby hľadať najvhodnejšie spôsoby získavania kapitálu a externého financovania.

  RAST, MARKETING A SALES - poskytneme Vám zhodnotenie aktuálnej trhovej pozície podniku, súčasného a potenciálneho podielu na trhu, pomôžeme Vám nájsť nové príležitosti, zaistíme vytvorenie novej marketingovej stratégie a nastavíme vhodný obchodný model pre dosiahnutie stanovených cieľov.

  STRATEGICKÉ PORADENSTVO A RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ - Sme presvedčení, že uskutočnením nezávislého pohľadu do vnútra spoločnosti, ktorý prinesie akcionárom/majiteľom komplexný pohľad na firmu ako celok, poskytneme lepší podklad pre ďalšie strategické rozhodnutia.

  Ponúkame Vám predovšetkým:
 • Pomoc manažmentu uchopiť riadenie spoločnosti z iného uhla pohľadu a tým optimalizovať rozhodnutia,
 • Napraviť reputáciu alebo odvrátiť zhoršenie reputácie spoločnosti predovšetkým v krízových situáciách,
 • Určiť ekonomickú hodnotu spoločnosti na základe valuácie, napr. pre potreby financovania,
 • Hĺbkovú previerku v spoločnostiach, z ktorej vyplynú nielen závery ohľadne ďalšieho strategického smerovania, ale aj možnosti úspor, rezerv a pod.,
 • Analýzu spoločností s vysokým dlhovým zaťažením, kde aj malá odchýlka od plánovaných tržieb môže spôsobiť default, resp. významné zníženie pracovného kapitálu spoločnosti.

 • BUY-OUTS - Investujeme do projektov spolu s našimi ko-investormi a partnermi, aby sme pomohli spoločnostiam stať sa úspešnejšími, konkurencieschopnejšími a v neposlednom rade aj hospodársky výkonnejšími. Spolu s klasickými buy-out investíciami vstupujeme taktiež do minority, joint- ventures a distressed- debt spoločností, pričom v každom prípade sme za priateľský vstup do projektu. Po úspešnom štarte projektu, resp. jeho reštrukturalizácii, nasleduje exit strategickému partnerovi, alebo private equity investorovi.

  REŠTRUKTURALIZÁCIE - Podniky vystavené tlaku bánk na splácanie úverov, narastajúcim požiadavkám odberateľov na zníženie cien a zvyšovanie objemu výroby a ďalším iným náročným situáciám, potrebujú väčšinou pomoc pri kompletnej reštrukturalizácii. Pri prenikaní do podstaty problému v prvom rade detailne analyzujeme finančné výkazy a reporting v spojení s obchodným plánom. Následne určíme základné faktory majúce dopad na hodnotu podniku. Po pochopení súvislostí vytvoríme spolu s top manažmentom akčný plán záchrany, ktorý predložíme na odsúhlasenie akcionárom / majiteľom. Potom spustíme spoločne náročný proces záchrany spoločnosti.

OCEŇOVANIE FIRIEM V ZDRAVOTNÍCTVE

Náš tím je zložený z finančných a investičných profesionálov, ktorí majú sektorové zameranie na oblasť zdravotníctva v strednej Európe. V tejto oblasti máme bohaté skúsenosti a aktívny kontakt s trhom, preto Vám veľmi radi poskytneme nezávislý a realistický pohľad na ocenenie Vašej spoločnosti a následné možnosti jej predaja.

ODOVZDANIE FIRIEM V RÁMCI NÁSTUPNÍCTVA

Vybudovali ste úspešnú firmu a riešite ťažkú dilemu, čo s ňou ďalej?

Uprednostňujete viac voľného času a menej organizačného zhonu a riešite problém, ako firmu vzdialene kontrolovať tak, aby nedošlo k znehodnoteniu Vašej doterajšej snahy?

Ponúkame Vám nezávislý pohľad na pozíciu Vašej firmy a na to, do akej miery je na Vás manažérsky závislá s možnosťami odovzdania kompetencií. Našou snahou je aj nastavenie kontrolných mechanizmov tak, aby ste si mohli dopriať viac času v kombinácii s rentou a zároveň nestratiť kontrolu nad situáciou. Riešením môže byť postupné odovzdanie potomkom a majetkové zaangažovanie manažmentu spoločnosti takým spôsobom, aby ste z pozície majoritného akcionára nestratili rozhodné slovo v spoločnosti. Ďalším riešením je prípadný predaj vhodnému strategickému partnerovi.

Poradenstvo

Nenašli ste tu, čo ste hľadali? Ozvite sa nám.